Class Incharge

1. Bachelor 3rd sem - Dr.  Vandana Chaudhary

2. Bachelor 1st sem - Manish yadav

3. Diploma 1st year - Vinod Gahlot

4. Diploma 2nd year - Neelam Vashist